Tin chi tiết
MSI_Announcement on the cut off time and date to finalize the list of shareholders to attend the Extraordinary Genneral Meeting
28/08/2017 4:49:41 CH In tin

Dear Shareholders,

 


Maritime Securities Incorporation hereby announces that the cut off time and date to finalize the list of shareholders to attend the Extraordinary Genneral Meeting: 16h00 September 14, 2017.

Planned time of Extraordinary Genneral Meeting: 9:00 am. Friday September 29, 2017.

 

MSI  is pleased to announce!

 

Attachments 

Tin liên quan
Tin mới hơn
17/11 MSI-Nghị quyết HĐQT về đổi tên Công ty, Website và sửa đổi Điều lệ
17/11 MSI_CBTT Quyết định bầu lại chức danh Hội đồng quản trị
17/11 MSI_CBTT bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty
09/10 MSI_CBTT sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
09/10 MSI_Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
09/10 MSI_CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
06/10 MSI-Thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ VSD
06/10 MSI_Thông báo về cổ đông lớn
05/10 MSI_TB danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
29/09 MSI-TB giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Tin cũ hơn
28/08 MSI_TB về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
14/07 MSI_BC tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2017
12/07 MSI_CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2017
29/06 MSI_CBTT bổ sung Điều lệ Công ty
21/06 MSI-Thông báo chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
21/06 MSI_CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
15/06 MSI_TB danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
29/05 MSI_CBTT bổ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc
24/05 MSI_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03/05 MSI-TB về chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MSI từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường Đại chúng chưa niêm yết
 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime, thành viên KB Securities và Tập đoàn Tài chính KB